Programa polític de la confluència

Recentment he escrit sobre la importància cabdal de construir un bloc històric que aglutini totes les forces progressistes a la manera frontpopulista, que s’ha convingut a anomenar la confluència, certament ben necessària. La confluència no ha de basar la seva acció en tacticismes conjunturals, sinó en una estratègia de canvi concret a la qual la unitat de les lluites sectorials i la sintonia del treball de les associacions i organitzacions socials donin sentit; ha de tenir un programa de govern factible, estudiat, discutible i corregible amb el temps però que, en cap cas, no perdi el rumb de les línies d’intervenció principals que menin a l’objectiu final, per tant ha de ser un programa que plasmi la unitat d’acció en favor de la transformació social i que substitueixi, també, el personalisme.

Vet aquí com jo, atrevit com sóc, exposo amb aquest escrit una proposta de programa per a la confluència d’unitat popular que es presenti per governar al Regne d’Espanya, i prenc aquest marc de referència justament perquè és l’Estat i perquè cal abordar la qüestió territorial per si eventualment apareguessin més estats. Es tracta de les línies polítiques que hauria de seguir la confluència, amb l’esperança que els partits i les organitzacions cridades a conformar-la ho puguin valorar i comencin a plantejar-se seriosament això de la unitat de les forces progressistes, en lloc de perdre el temps amb tanta escenificació estètica i, pitjor encara, discussions per les cadires, així com puguin plantejar-se unes polítiques de reforma estructural real. Ara, amb això no vull dir que el que jo aquí proposo sigui un assumpte tancat o siguin les úniques propostes possibles, ja que evidentment jo no controlo tots els assumptes i algunes propostes poden ser errònies respecte de l’objectiu general plantejat, així com hi poden haver propostes alternatives per a una mateixa qüestió i que, doncs, són susceptibles de debat. Per això mateix insisteixo que es tracta de les línies generals d’actuació fonamentades en la radicalitat democràtica i la socialització i, doncs, no entro al detall de les mesures concretes.

Sigui com sigui, en primer lloc presento,socialista2 seguint l’estela de l’anterior article ja enllaçat, com hauria de ser l’organització de la confluència, i tot seguit les grans línies del programa ordenades en tres àmbits: reivindicacions polítiques de radicalitat democràtica,  reivindicacions econòmiques i procés constituent i reforma territorial.

ORGANITZACIÓ:

La unió de tipus federatiu dels partits polítics dins d’aquesta organització que anomenem “confluència”, es plasmarà en un comitè director, on cada partit tindrà sengles representants. Però no seran els únics membres d’aquest comitè: sindicats, associacions i moviments diversos del teixit social, si estan compromesos amb el bloc popular i el que representa, podran integrar-se igualment en aquesta organització federativa i seran membres de ple dret del comitè director de la confluència (bé, de ple dret però amb un àmbit important exclòs, com tot seguit diré). Per tant, participaran en l’organització, l’expansió del seu ideari per la societat civil i en la confecció del programa. Hi haurà, però, un sol àmbit, tot i que destacat, en el qual les associacions no participaran: en la gestió estrictament política, entès en un sentit restringit de l’àmbit electoral i institucional: és a dir, no participaran en la direcció de campanya, ni en la confecció de llistes ni en la cerca d’acords polítics amb altres forces.

Així doncs, el màxim òrgan de la confluència i qui la representarà serà el comitè directiu, on les decisions es prendran per majoria conforme el vot dels seus integrants com a representants de la seva organització, per tant no com a individus. Totes les organitzacions integrants de la confluència hauran d’articular i orientar la seva acció conforme la direcció unitària i estaran obligades a acceptar aquestes decisions.

De cara als ciutadans i militants, no hi haurà possibilitat d’inscripció directa a la confluència, ja que no existeix com a entitat “única” i autònoma, sinó com a unió de diversos partits i organitzacions. Per tant, per formar part de al confluència caldrà afiliar-se o inscriure’s a qualsevol de les forces integrants. Qualsevol persona membre de qualsevol de les organitzacions integrants és alhora membre de ple dret de la confluència, la qual cosa és important si s’haguessin de fer votar algunes decisions a la militància. És a dir, així com una organització civil, per exemple l’Institut de Drets Humans de Catalunya -per dir-ne un qualsevol-, no podria decidir sobre un acord electoral amb el PSOE, posem per cas, en el si del comitè director, no obstant això els inscrits a l’IDHC tindrien la possibilitat de votar aquest acord igual com els militants de qualsevol partit.

GRANS LÍNIES D’ACCIÓ:

Reivindicacions polítiques:

1) Enfortiment de les llibertats civils.
-Reforma democràtica de la policia.
-Supressió de tota llei que vulnera o restringeix el dret fonamental a la lliure expressió i associació.

2) Reforma educativa.
-Escolarització obligatòria fins als 18 anys.
-Estudi a consciència i detallat de les tendències pedagògiques per veure què és el que realment funciona.

3) Reforma institucional i regeneració democràtica: endegar el sistema política vers la democràcia participativa.
-Revocació directa de mandataris.
-Introducció de propostes legislatives i rebuig de lleis directament pel poble.
-Lluita decidida contra la corrupció i expulsió de la funció pública i de càrrecs de responsabilitat pública de qualsevol corrupte jutjat.
-Limitació de mandats i sous.
-Altres formes de participació ciutadana i de tinguda en compte d’associacions especialitzades en determinats temes en la presa de decisions. Per exemple, pel que fa a una eventual reforma penal i penitenciària, Amnistia Internacional podria prendre part de la comissió legislativa pertinent.
-Reforma electoral.

4) Democràcia industrial:
-Participació sindical en l’administració d’ajudes i prestacions laborals, com per exemple i sobretot l’atur.
-Supervisió i control dels llocs de treball i els drets laborals per l’oficina pública pertinent amb participació dels sindicats.
-Creació d’un comitè de treballadors a cada empresa privada, directament escollit pels treballadors, que participarà de la gestió i administració empresarial, conjuntament amb l’òrgan del propietari que ell decideixi, però institucionalitzat i regulat. Els directius no podran ser “amos i senyors” de les empreses. Aquesta reforma no és tancada ni igual per totes les empreses, ja que hi haurà possibilitat de màxima democratització: tots els òrgans i directius seran escollits, així com possibilitat de nacionalització.
-Els beneficis empresarials no aniran directament i automàticament en mans dels directius i inversors, sinó que es repartiran també entre els treballadors (a més del salari natural) i, si és creu necessari, aquest benefici serà nacionalitzat.

5) Laïcitat i laïcisme: separació entre Estat i Església i introducció del laïcisme a l’esfera pública, seguint el model francès.

6) Cerca de la consecució efectiva dels drets fonamentals de l’estat democràtic i social, sota gestió i administració pública: educació, sanitat, habitatge, pensions i ajudes i prestacions de dependència i de tipus laboral. Per exemple, expropiació d’habitatges en mans dels bancs i donar-los com a habitatge social.

7) Reforma dels mitjans de comunicació:
-Comitè independent de supervisió audiovisual, format per membres escollits pel Parlament i per ciutadans.
-Entre altres coses, aquest comitè “controlarà” els continguts dels mitjans de comunicació perquè s’adeqüin a la promoció dels valors cívics democràtics i la virtut, la qual cosa implica vigilar la teleescombraria.

8) Compromís amb el canvi de rumb polític a la Unió Europea, més social, democràtica i tendent a formes federatives d’associació estatal.

9) Compromís amb la pau i l’expansió de la democràcia a nivell mundial.
-Col·laboració i participació màxima amb l’ONU i els seus organismes, seguint les seves recomanacions i directrius. Alhora, cerca d’un nou model organitzatiu en el si de l’ONU.
-Supressió del comerç d’armament.
-No col·laboració amb règims polítics autoritaris.

10) Impuls de la sostenibilitat i adopció de la resiliència mediambiental:
-Impuls i compromís de polítiques ecològiques integrals i transversals.
-Cerca de mecanismes i formes organitzatives i tècniques que facin front o permetin adaptar-se al canvi climàtic.
-Compromís amb la investigació i innovació en aquest sentit.

2. Reivindicacions econòmiques:

1) Nacionalització de les empreses i activitats econòmiques bàsiques, en tant que directament vinculades amb els drets socials i de subsistència fonamentals i de sectors estratègics, com l’aigua o l’energia o la indústria bèl·lica.

2) Democràcia industrial. (Explicat més amunt)

3) Enfortiment de les condicions laborals i canvi d’algunes condicions en benefici dels treballadors.
-Reducció de la jornada laboral.
-Salari mínim general de 8,5€ l’hora.

4) Foment de formes productives i de gestió cooperatives, autogestionàries i col·lectivistes, en base a la propietat social, sota supervisió estatal.

5) Reforma fiscal:
-Introducció i ampliació d’impostos directes segons renda.
-Disminució progressiva d’impostos indirectes.

6) Reconversió industrial.
-Canvi de les indústries que es considerin no útils o altament contaminants vers altres indústries, sempre assegurant els drets dels treballadors.
-Garantia de cursos i formació per als treballadors de cara a la reconversió.
-Viratge cap a indústries energètiques verdes.
-Impuls del sector serveis i de les noves tecnologies.
-Participació sindical en el procés de reconversió.

7) Gran pla de treballs públics, amb l’objectiu de màxima ocupació i de garantir tota activitat econòmica que confereixi benestar social i s’adeqüi a altres plans públics, així com asseguri la integració social. Per exemple, ocupació en l’àmbit de parcs i jardins, de tal forma que s’asseguri, posem per cas (i no és una ximpleria), que en el moment que un vendaval arrenca un arbre, de seguida es replanti.

8) Reforma del sistema financer i bancari.
-Creació de banca pública. Per mitjà del banc públic es cobraran tots els sous, ajuts i prestacions públics, sigui amb xec o ingrés.
-Reducció del gran ventall d’activitats bancàries: per exemple, un banc, com que no és una empresa com altres, no podrà comprar altres negocis.
-Supressió de la borsa.

9) Auditoria del deute i no pagament de deutes il·legítims.

10) Renda bàsica universal.

3. Procés constituent i reforma territorial.

El govern de confluència popular estarà compromès amb la instauració d’una república federal. Però no és quelcom que s’hagi de promoure únicament des del govern central espanyol i esperant la seva consecució com a forma d’atendre les diferències territorials; en canvi, caldrà obrir un procés constituent a nivell general on caldrà discutir sobre el disseny territorial. I és en aquest procés on la confluència apostarà per la república federal, ja que no pot donar per tancat el resultat abans d’iniciar-se el procés, entre altres coses perquè que s’assoleixi o no és quelcom que, evidentment, depèn del debat en el procés i de la predisposició de les nacions actualment integrades al Regne d’Espanya, ja que només es pot parlar de república federal si es reconeix la sobirania particular de cada comunitat política. En aquest sentit, al meu entendre el procés constituent ha de seguir els passos següents:

1r) El govern presentarà un pla de reforma constitucional (i territorial) encaminat a la república federal (aquesta és la intenció de la confluència), però que ha de ser debatut per totes les forces polítiques i en totes les comunitats, que serà sotmès a referèndum, però especialment el govern es comprometrà a la celebració de referèndum en les comunitats polítiques que han mostrat voluntat de canvi en la relació jurídicoterritorial. Aquest pla serà executat per una comissió plural.

2n) Creació d’una Comissió de Procés Constituent, conformada per parlamentaris de cada una de les comunitats autònomes i del Congrés.

3r) La Comissió elaborarà un marc constitucional, que representa el resultat inicial amb el qual caldrà interpel·lar la població i les comunitats polítiques sobiranes.
-Aquest pla pretén encaminar vers la república federal i, per tant, dóna per descomptat que la monarquia no cal tenir-la en compte per separat, ja que aquesta institució està reconeguda a la constitució actual. Si es canvia la constitució actual per una de republicana, automàticament la monarquia deixaria de ser una institució vàlida i legítima: no és necessari celebrar un referèndum sobre l’existència o no de monarquia. El referèndum d’aprovació constitucional ja fa l’efecte.
-Aquest marc de canvi constitucional i territorial representa una mena d’esborrany de constitució que accepta diverses possibilitats d’ordenació territorial, que hauran de ser sotmeses a referèndum.
-Així, en aquest punt es veu el lligam de processos constituents: el general de tot l’estat que possibilita els particulars de les comunitats polítiques que mostren voluntat política de canvi, i la necessitat de saber si aquestes comunitats polítiques, com la nació catalana, pretenen o no integrar-se al futur nou estat espanyol, a fi de poder tirar endavant el procés constituent espanyol.

4t) Convocatòria de referèndums en les nacions sobiranes respecte de la incorporació o no a l’Estat espanyol. La votació no serà, per tant, dicotòmica ni versarà estrictament sobre la independència, sinó que haurà d’incloure les diverses opcions conforme el marc de reforma constitucional. Així, serà una doble pregunta: primer les comunitats polítiques hauran de votar si es volen conformar com a estats propis, i després quina és la relació d’aquest estat independent amb la resta d’Espanya. Això permetrà encaminar el procés constituent espanyol i el propi.

5è) Celebració d’eleccions constituents. Personalment tinc el dubte de si no s’haurien de celebrar noves eleccions (no constituents) després de la redacció de la constitució, que hauria corregut a compte de la Comissió, amb els canvis pertinents després de la celebració del referèndum. Ara bé, el problema de celebrar en aquest moment les eleccions és que fóra lògic també celebrar-ne unes altres després de l’aprovació de la constitució: en total serien 3 eleccions en un temps que podria no ser superior a dos anys. Però entenc que aquest és finalment el moment de convocar les eleccions constituents per:
-El marc territorial ja estaria canviat i, doncs, cal tenir un Parlament conforme als nous territoris.
-La direcció del procés constituent ja hauria suposat grans canvis de percepció política i la ciutadania hauria pogut veure i comprovar les posicions de les forces polítiques, per la qual cosa seria necessari un nou Parlament on es recollís representativament les tendències i voluntats polítiques a incloure a la constitució.

6è) Redacció i aprovació de la Constitució:
-Una Comissió Constituent s’encarregarà de redactar la constitució, tenint en compte la voluntat de les comunitats polítiques que han celebrat el referèndum.
-Les comunitats polítiques que han votat ser adherits a la federació o confederació espanyola, redactaran també la seva constitució. Per la seva banda, aquelles que realment han decidit ser estats independents i sobirans, òbviament seguiran el seu propi camí constitucional, que no impedeix que en un futur poguessin adherir-s’hi.
-Un cop redactada, serà sotmesa a referèndum de tota la població. Els estats federats sotmetran alhora les seves respectives constitucions a referèndum. En cas de diferències en el vot, o sigui, que la federal no sigui aprovada però sí la de l’estat federat, llavors està clar que caldrà canviar la relació territorial entre aquell estat i la federació: en aquest cas, l’estat propi decidirà en el marc del seu procés constituent.

opprorernes-folkebevegelsens-oslo

Per fi, no més avions militars

[Article inicialment publicat a la revista local Capgròs.]

La cancel·lació de la Festa al Cel és una bona notícia, per les greus implicacions que té, com el foment del militarisme en forma d’espectacle, cosa especialment greu que atempta contra els ideals democràtics. Això, conjuntament amb el gran impacte ecològic, ja és raó suficient per haver cancel·lat, si és que s’hauria d’haver acceptat mai, la Festa al Cel.

En efecte, en un esdeveniment així presenciem l’espectacularització de la maquinària bèl·lica, és a dir, l’extracció del fet militar del seu context normal i «natural» i deslligat de la seva funció inherent. Un avió militar serveix per anar a la guerra; dit de forma més crua, serveix per matar, matar aquells que es consideren enemics, que usualment són els qui no pensen igual. Però no serveix per entretenir el personal.

Aparells ben semblants als que volaven pels cels de Mataró, a quilòmetres de casa nostra es dediquen a fer una cosa completament diferent a la d’entretenir. Però, clar, un mataroní el que veu és una imatge simpàtica, propera a la ciutadania, buida de la seva càrrega simbòlica d’aparells mortífers; un mataroní està content, està entretingut gaudint de l’espectacle. Veient això, qui es pot creure un avió així quilòmetres enllà no desperta ni molt menys admiració? Quan els nens sirians, per exemple, veuen avions així, no es meravellen pas, no es queden bocabadats, sinó que surten corrents i s’amaguen. I pensar que és tan fàcil que succeeixi… el pilot només ha d’activar un botó per obrir el ventre i deixar caure les bombes que carrega.

L’ús de la maquinària bèl·lica per a un espectacle té un doble efecte. L’exhibició de la majestuositat d’un aparell bèl·lic com a mera expressió estètica neutra, com si fos una joguina, permet eliminar el seu significat vertader. I per això, per altra banda, ens permet tapar les problemàtiques morals i polítiques que té un conflicte bèl·lic. No ens plantegem les causes ni motivacions del conflicte on participen els avions, ni molt menys ens sentim afectats moralment. Ignorem (la distracció ens ho fa ignorar) que són agents de la Mort.

Potser cal que fem l’esforç de reflexionar-hi. Així, és trist saber que l’alcalde en persona va contactar expressament la Força Aèria perquè vingués, igual com és trist que hi hagi partits que renuncien als ideals democràtics i segueixen defensant aquest esdeveniment només pels diners. Però no em sembla un argument acceptable. Segur que no sóc l’únic mataroní que no vol que la seva ciutat es bolqui envers un espectacle que fa ostentació del militarisme; vull una ciutat que recordi aquell digne «No a la guerra».

La tan necessària confluència

La unitat política i orgànica de les forces rupturistes i progressistes és quelcom que llargament s’ha intentat, no sense discussions, per descomptat, desavinences i complicacions, ja que en aquesta unitat es barregen diversos nivells (institucional i orgànic), hi té un paper important la teorització política i hi concorren, certament, forces diferenciades amb les seves respectives voluntats de poder. Avui dia, en el nostre context polític amb l’aparició de Podemos, ens tornem a trobar en aquesta situació d’una manera tal com no s’havia donat des dels anys 30. En aquest escrit parteixo d’entendre la convergència de forces rupturistes com un principi tàctic crucial i ineludible de la revolució, i per això presento unes valoracions sobre el significat de la confluència i exposo la manera com crec que s’ha de construir. No puc evitar confiar que aquest article no només sigui element per a la reflexió, sinó també que les meves paraules puguin ser persuasives.

La confluència és un espai d’acumulació de forces per revertir la situació de desdemocratització patida, és nascuda per fer front a les forces reaccionàries, com el Front Popular el 36, i, doncs, l’establiment de la unitat d’acció entre els sectors progressistes. Això és el bàsic necessari per a l’activitat política, és d’on cal partir per posar en pràctica el principi tàctic citat, així que no es tracta d’unitat formal, almenys no necessàriament. Cal procurar també trobar un sol criteri d’actuació que doni consistència a la unitat d’acció, ser capaços d’apreciar la realitat amb els mateixos ulls. Crec que, en aquest sentit, cal basar-se més en el pragmatisme, ben orientat per principis progressistes i seguint una clara estratègia transformadora. No té res a veure, en cas que es pugui confondre, amb el que podríem anomenar la “doctrina de l’acció”, més típicament llibertària, consistent a la política de fets consumats i el compromís moral a fons amb l’acció abstractament entesa; això priva el partit o l’organització d’activitat pedagògica i genera conflictes a nivell micro que minen la cohesió interna.

La confluència té una doble dimensió: electoral i organitzacional. Per conduir bé la unitat d’acció que s’expressa a l’esfera electoral, cal també una organització cohesionada. Hi ha, doncs, una relació entre ambdues dimensions. El que no pot passar és com en el Front Popular: fer coalició electoral, però en canvi després cadascú enfocava, i cadascú honestament, el govern de manera diferent, per això no hi va haver un govern pròpiament dit de Front Popular, només majoria parlamentària. Vet aquí, doncs, com hem de procurar deixar de discutir entre els grups que si tal projecte és millor que l’altre, i trobar un mateix criteri d’anàlisi que ens porti a compartir un mateix projecte amb la seva respectiva estratègia, sense que això posi en dubte la cultura política de cada corrent. Jo crec que aquí rau el quid de la qüestió.

I això s’aconsegueix amb un punt de referència diferent: no ha de ser el propi partit, no ha de ser la doctrina pròpia. Tot el que hom diria i faria pel seu partit particular, ho ha de traslladar precisament a un altre punt de referència de les relacions polítiques. I aquest punt de referència és, precisament, la confluència. La confluència és com la idea que es vol construir, és com un motor ideològic de la revolució; és, també, la institucionalització d’unes interrelacions polítiques i d’una organització concreta a la qual cada partit ha d’abocar conscientment les seves forces precisament perquè aquesta idea pugui ser el paraigües de tot el moviment polític progressista i pugui materialitzar-se en una organització que englobi el conjunt de les estratègies concretes que cada partit seguiria. Conceptualitzada la confluència així, ha de resultar de manera que el total sigui més que la suma de cada una de les parts. S’ha d’assolir un paradigma organitzatiu i uns resultats electorals amb la complementarietat de cada força política que no fossin assolibles individualment. Alhora, això crea una sinergia determinada que enforteix la cohesió de la confluència, atorga més capacitat d’acció política i potencia la seva funció política, per exemple l’apoderament ciutadà. Del que es tracta és de tenir  un entremat orgànic i efectiu vinculat a la realitat política concreta.

Permeteu-me que ampliï més les dues idees d’aquest darrer paràgraf per extreure una significativa tesi del que és la confluència:

• Per una banda, he dit que cal identificar en la confluència el punt de referència dins l’esfera política. No és només conseqüència del principi tàctic, és que paral·lelament és també una qüestió estratègica per als partits. Cada partit veurà, i vet aquí el component pragmàtic de la confluència, que el que li resulta més útil és justament conformar una confluència, tant per tirar endavant els seus objectius de transformació social (que ideològicament els pressuposo), com per assolir quotes de poder (des del punt de vista dels incentius institucionals). Els interessos, en efecte, es presenten comuns, i no particulars. Això fa que, alhora, la confluència acabi resultant una realitat que caldrà finalment construir de manera objectiva. Això ens obliga, doncs, a ampliar les mires, a tenir més perspectiva: la confluència no és una cosa llunyana, sinó que és des de la confluència des d’on cal enfocar el conflicte polític objectiu i, doncs, l’estratègia que lligarà cada un dels components de la confluència. És una idea que té forma concreta i que cal aplicar.
• D’altra banda, he comentat que la confluència potencia la capacitat política. Efectivament, si, com a força transformadora, tenim per objectiu l’apoderament ciutadà i aquest no es pot assolir sinó per mitjà de l’organització, això vol dir que també la construcció d’aquesta organització és un objectiu, perquè és la manera com es concreta a la pràctica l’apoderament, per tal de poder entrar amb força a l’arena de lluita hegemònica. I si la lluita per l’hegemonia és com s’expressa en termes històrics la lluita política i de classes, això vol dir que la unitat d’allò que usualment anomenaríem les esquerres és també una necessitat històrica.

En resum, l’espai d’acumulació de forces és institucionalment necessari per tenir majoria parlamentària (i suposa, doncs, un objectiu estratègic) i és políticament necessari en la lluita per l’hegemonia per apoderar la ciutadania.  Vet aquí breument la meva tesi: la confluència no és un mer instrument que els partits, com a coses ja donades, empren si ho consideren oportú (segons els seus interessos particulars), sinó que esdevé així un fi: la unió de les forces progressistes, en efecte, necessàriament s’ha de concretar només en la confluència. I, com que estem persuadits a creure tàcticament, per això exposat, que la lluita revolucionària només serà eficient quan les esquerres vagin juntes, ergo és un objectiu necessari, doncs a la força també la confluència ha de ser un objectiu, i no només mitjà.

Però avancem una mica més. L’objectiu és la unió de les esquerres, està clar, i és quelcom ben necessari. Però cal tenir present el següent: una cosa és com les forces polítiques s’organitzen i l’estratègia que segueixen, una altra és la percepció de la ciutadania i l’adscripció individual. Fer una sola i única agrupació d’allò que usualment anomenaríem esquerres no vol dir que la ciutadania hagi de votar només per aquest criteri ideològic. És més, hi ha diversos factors i moltes motivacions de vot i poden no trobar-se tots reunits en una sola organització política; en canvi, trobar la forma com centralitzar això en organitzacions més o menys properes als sectors populars és una forma d’assegurar l’adscripció de la ciutadania al mateix projecte: motivacions diferenciades que acaben conduint cap al mateix objectiu i, en termes de relació de forces, acaben tenint la mateixa funció objectiva.

Això ens porta a parlar del com: com es construeix la confluència, de quina manera se li pot donar forma. Doncs bé, hi ha quatre maneres diferents de configurar la confluència, i no és res de nou que m’inventi jo, sinó que, de fet, es tracta d’una discussió històrica sorgida entorn del Front Popular. Les quatre possibles maneres de configurar una confluència són: 1) súperpartit; 2) partit únic com a nou subjecte polític; 3) punt de connexió entre partits, és a dir, coordinació i coalició electoral; 4) organització confederal o federal a partir de comitès locals.

Històricament, si mirem precedents, el Front Popular va ser una coalició electoral, suposava que cada partit continuava existint, acudien a les eleccions sota un programa comú i tenien el seus diputats segons els acords previs. Ara, això no els va forçar a formar part tots del mateix govern. Els 16-de-febrero-mas-alta-que-nunca-la-bandera-del-frente-popularcomunistes, en canvi, potser més intensament a França que no a Espanya, sempre tenien per objectiu un nou partit polític (si d’un cas fet amb comitès locals de base), un nou subjecte que absorbís la resta de partits, i evidentment esperaven poder controlar aquesta nova organització; aquest pla dels partits comunistes no es va poder realitzar de cara a les eleccions i van acceptar l’opció de la coalició, però sí que es va fer una fusió de partits comunistes: el PSUC. D’altra banda, els sectors més llibertaris sempre han optat per formes organitzacionals més autònomes i la unió confederal de les unitats petites. Res d’això no es va tampoc realitzar històricament en cap mena d’organització política que aspirés a ocupar el govern.

Aquesta és una discussió subjacent actualment en el nostre panorama polític i, si mirem Catalunya, els partits implicats (Podem, ICV, EUiA i Barcelona en Comú) tenen postures diferents, i no veig que s’hagi obert un debat i una discussió asserenada entorn de com s’ha de fer, cosa que trobaria fonamental i un pas obligat si volem dur a terme una pràctica política efectiva que encaixi amb la realitat. En efecte, de moment el que hem presenciat és l’existència d’una coalició electoral, En Comú Podem.

Pel que sembla, hi ha una forta inclinació a creure actualment que un nou i únic subjecte polític és el convenient. Si hi hagués un sol partit, llavors passaria el contrari de la fusió, i més si no hi hagut consolidació de la confluència: escissions i divisions, precisament perquè aquest sol partit no assegura, al contrari del que a priori podria semblar, la unitat d’acció i unitat organitzativa. Aquesta és, en definitiva, una crítica fonamental d’aquest escrit: la unitat d’acció i organitzativa és quelcom que s’ha d’aconseguir funcionalment i orgànicament, i no aplicant un model formal que dóna l’aparença que s’hi pot acostar. I és per això que, des de la meva modesta anàlisi, considero que la millor manera -pragmàticament- d’assolir-ho és amb el súperpartit. Així, mantenir espais polítics propis que ja recullen tendències i posicions és tant una mesura de prevenció, com una eina per a l’apoderament ciutadà. A més, sabem per la història que les eventuals escissions i divisions giren entorn de disquisicions a vegades banals i posicions relatives de poder personalitzades en una persona que sembla encapçalar tal corrent. Òbviament, això és normal en tant que forma part de la institucionalització de les relacions polítiques i també de la ideologia, però el que vull dir és que cal no quedar-se encallat en aquests termes quan hom es trobi en tal situació política, en canvi cal agafar perspectiva per analitzar críticament la situació i, doncs, ser capaç de veure-hi més enllà i discernir què convé objectivament a la revolució i la seva funció històrica, sense focalitzar-ho en cada tendència particular. Altrament, sempre hi haurà aquestes divisions, i en tenim munts d’exemples, que poden seguir per exemple aquest esquema: un comitè que no està d’acord amb un líder per l’estratègia, llavors aquest col·loca els seus afins al comitè i el convoca de nou, però es divideix perquè aquells no el segueixen, etc, etc. Coses així. I, mentrestant, les masses desorientades o, pitjor encara, la dreta prenent l’hegemonia.

Ara bé, de les opcions possibles, crec que aquella que és capaç de concretar les característiques que he exposat fins aquí és la de súperpartit. Que jo sàpiga no hi ha precedents i l’única manera com entenc que es pot concebre el súperpartit és en tant que existència dels partits separats integrats en un marc organitzatiu vinculant més ampli. En realitat, si tenim en compte que això continua suposant la presència dels partits existents i si considerem, com jo he fet, que la confluència és quelcom que té un valor polític -diguem-ho així- “superior” als partits particulars, i doncs és una manera de superar els partits, doncs penso que seria més adequat anomenar-ho suprapartit i no súperpartit.

Un suprapartit té l’avantatge que uneix més coherentment la dimensió institucional amb l’organitzacional. En efecte, en el moment puntual de les eleccions no pot sinó presentar-se de forma coaliada, ja que és la unió electoral formal, però fora d’eleccions suposa una unitat d’acció que els partits polítics particulars es comprometen a seguir i un marc organitzatiu global que facilita l’autonomia dels partits. És a dir, la confluència no seria un sol bloc monolític, sinó que seria capaç d’estendre’s en l’escenari polític per mitjà dels partits ja existents i, doncs, aprofitant els seus avantatges; i llavors serien els partits, amb la seva particular trajectòria i la seva manera particular d’interpel·lar les masses, els encarregats tant de buscar l’adscripció de la ciutadania, com de construir, amb les seves eines, l’estructura capil·lar que penetri en la societat civil; i això per un bé superior al del partit en concret: enfortir la confluència mateixa. D’aquesta manera, doncs, el discurs serà comú de la confluència (sense descartar variacions dels partits, ja que hem dit que cada un té un electorat diferent), l’estratègia serà comuna i la marca que caldrà presentar a l’opinió pública serà la de la confluència; així, cal entendre els partits com els “executors” de la idea de la confluència i els interpel·ladors; són la infraestructura. A més,  la consolidació organitzativa dels partits també permet superar la relativa dependència dels líders, que actua (o pot actuar) com un llast i dificulta un projecte que té per objecte potenciar l’apoderament ciutadà.

És cert que hi ha una complicació: és convenient que el suprapartit sàpiga trobar formes organitzatives que superin les discussions de despatx de repartiment de quotes i, doncs, un espai decisori igualitari i vinculant per a tots que estimuli l’autonomia organitzativa dels partits en tant que eines d’apoderament ciutadà. Em sembla bastant clar, en aquest sentit, que caldrà optar per alguna fórmula federativa entres els diversos subjectes confluents. Ara bé, és igualment cert que això a la llarga pot portar a la formació d’un sol subjecte polític, per tant, ara sí, un partit únic que ja desbanqui la resta de partits. No descarto que no sigui bona idea, però és quelcom a la qual cosa cal arribar amb el temps i si es mostra certament útil: seria un efecte d’aquelles sinergies existents en la conformació orgànica de la confluència, però no ha de ser una creació ex novo que oblida les trajectòries de cada partit (i el que representen), i que suposaria no superar sinó suplantar els partits, així com suposaria un nivell d’elitisme previsiblement més elevat que d’altra forma i ignoraria les tendències o fins tot confrontacions reals o eventuals en el si de les organitzacions. D’altra banda, s’ha d’esperar que si hom es vol afiliar, ja no pensi entre Podem o EUiA, per exemple, sinó que tindrà com a referència la nova marca. Mentre això no passi, els partits s’han de mantenir. Que no ens porti això tampoc a fer una anàlisi errònia: confiar en la coordinació de forces actual i buscar expressament que en el futur es dissolguin en un mateix subjecte. No, no és bo, perquè la coordinació no suposaria una bona consolidació de base de la confluència.

Crec que una manera de consolidar la confluència i permetre la convergència dels partits, així com estimular la participació política, és la combinació del suprapartit amb els comitès o les seccions locals, que  no concebo pas de forma federal entre elles, sinó autònomes en el funcionament i potenciació de la democràcia participativa, però vinculades a l’estructura centralitzada de la confluència i la seva estratègia. A més, cal tenir un projecte polític i ideològic clar, compartit i públicament anunciat que passi per la democràcia; aquesta seria la manera com la confluència s’ha de projectar a la societat i la base discursiva sobre la qual les seccions locals han de treballar. Així, l’eix articulador del discurs, en lloc de ser l’eix dreta esquerra, ha de ser el de la democràcia, que ampliï i doti de sentit l’eix bàsic del conflicte polític: la plebs contra l’oligarquia. No s’ha de fer apel·lació de classe, sinó a l’experiència de vida, a les condicions materials i, també, evocar els valors republicans. No ha de ser un moviment de defensa i protecció, sinó d’extensió de la democràcia guanyada.

f137ca4f658e33577819eb460a95f623_xl

En el nostre present immediat, ens trobem ara amb les negociacions entre Podem i En Marea a Galícia i, a Catalunya, la nova direcció de Podem sembla que posa la directa per formar el nou partit polític sota els auspicis de Barcelona en Comú. Alerta! No anem ràpid, no forcem la situació, ens hem de moure amb el que tenim. El mínim que ens interessa a tots és anar junts, per tant partim d’aquí, no fem polsos de força que revertirien aquest mínim que interessa a tots!
És normal tenir una visió des del punt de partida on hom es troba, en aquest cas, el propi partit o la facció (altanto amb les faccions, perquè també poden tenir un component descohesionador molt fort), però precisament el que jo dic és el que punt de referència per enfocar la realitat no ha de ser el propi partit, sinó la confluència. Si cada partit analitzés tenint la mateixa confluència com a referència, veuria que, en realitat, això és el que li resultaria més beneficiós, i precisament facilitaria la posada en comú de tots els recursos. La confluència no és només la idea que ens orienta, és, justament, aquesta construcció pràctica a la qual s’aboquen els partits. No és una cosa extra i allunyada, sinó, com el seu nom diu, és l’estratègia conjunta i convergent. O sigui, no és una cosa estranya que els partits assoleixen, sinó que és la mateixa argamassa que fa que els partits vagin tots a una.

I si els partits actualment fallen a construir una confluència, precisament perquè cometen l’error d’anàlisi de no saber mirar en perspectiva i prendre el seu propi partit i el que representa com a punt de referència inicial, doncs això suposarà un fracàs històric enorme, encara que ara no siguem capaços de percebre-ho, sinó els historiadors futurs, així com seran sobretot les generacions futures les que patiran desgraciadament les conseqüències negatives d’aquesta falta inexcusable.